Publications during the past 10 years

 1. Philosophical Logic as Philosophy of Logic – Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, Volume 14 (27) 2008 – Philosophical Logic, p. 9-34. ISBN 978-83-7431-163-2
 2. “The Development of Philosophical Logic in Bulgaria, the Small Eastern European Country – in “Logic in Central and Eastern Europe: History, Science and Discourse” . The University Press of America , NY, ISBN 2012, 978-0-7618-5891-1
 3. The Development of Mathematical Logic in Bulgaria” – in “Logic in Central and Eastern Europe: History, Science and Discourse” . The University Press of America , NY, ISBN 2012, 978-0-7618-5891-1
 4. Modal Logics and its Philosophical and Practical Interpretations –Being and  Knowledge in Postmetaphisical Context –Wien, 2008 .pp.299-305 – ISBN –978-3-902295-06-4
 5. Modern logic – unity in diversity – Diversity in unity , 2012, vol. 2 str.340-348, ISSN 1314-0825.
 6. “Философската логика – философия или логика?”, Звезди, 2015, монография; 144 Стр.; ISBN 978-954-8697-66-8
 7. Марксизмът след рухването на системата  (логически поглед отстрани) Философски Алтернативи бр 1 2015 с.5-23  , ISSN 0861–7899
 8. Марксизмът след рухването на системата  (логически поглед отстрани) част 2  – Философски Алтернативи бр 2 2015 с.90-105   , ISSN 0861–7899
 9. Марксизмът след рухването на системата  (логически поглед отстрани) част 3,  Философски Алтернативи бр 5, стр. 156-177, ISSN 0861–7899
 10. Рецидив на късния сталинизъм – метод на идеологическата глутница Философски Алтернативи бр.2 , 2013 стр. 5-16 /34500 знака/ , ISSN 0861–7899
 11. Мними и реални разделителни линии  в българското пост(ляво) тоталитарно общество Философски Алтернативи бр.2 2014 стр.141-147 , ISSN 0861–7899
 12. Прощални думи за   Николай Василев Философски алтернативи, бр. 1/2014 стр.156 -158 , 
 13. Логическият неофундаментализъм – София,ИФИ,2010, ISBN 978-954-92549-4-5
 14. Перспективни проблеми пред логиката на XXI  век – Фил. Алт бр. 6 2005 стр. 37-50
 15. Хегеловата логика през призмата на съвременната логика, в. Философията на немския идеализъм в България, С,2008, стр. 70-87
 16. Философският институт – водещо научно изследователско и експертно звено в българската философска логика – В “Шест десетилетия академична философия”., София 2008, стр.292-351. !60 стр = ISBN –978-954-92145-2-9.
 17. Българската школа по 'диалектическа логика' , в Проблеми на Логиката Т8 – "Логика и Социум", С,2008, стр.157-173,
 18. Логиката–фундаментална и приложна, Философията през 21 век, София, 2008 стр. 203-214; . ISBN 978-954-322-228-5
 19. “Логика, Семантика, Манипулации” в сп. Философски алтернативи.бр.6 2007, стр. 184-192
 20. “За един философ с главно “ф” – в сп. Философски алтернативи бр. 2, 2010 , стр. 131-137
 21. Върху осмислянето на термина “Философската Логика”, Въпроси и съмнения в сп. Философия бр 3 2007. Стр.96-104
 22. Върху осмислянето на термина “Философска логика” – Идеи и решения” . Философия, 2007, бр. 6. стр. 30-38.–ISSN –0861-6302
 23. Некласическата логика позволява ренесанс на нео-позитивизма. – в. Journal of Institute for Modernity, брой 5 /2010,. http://journal-informo.eu/ , ISSN 1313-9835
 24. Логика,онтология,математика- в:  Онтологико-епистемологични оптики в събитието на съвременността. С 2005 с.260-270
 25. Логика, семантика, политика- в “Култура, политика, идентичности” С 2006 с. 108-113.
 26. “Логиката като призвание” в сб. “Философията като призвание”, С,2007,  стр.36-45
 27. Ценностни системи и България – Логически поглед – в Философия и евроинтеграция, БИТИЕ и ценности. Изд. СУБ , С. 2007, стр.31-37
 28. Сравнителен анализ на две апробирани системи за оценка” в Оценките в науката С, Акад.и-во М.Дринов,2007, стр. 181-184
 29. “Идеи за ремонт на закона за научните степени и звания “ – в Оценките в науката С, Акад.и-во М.Дринов, 2007, стр. 112-115
 30. Некласическа логика и некласическата наука – Логика и наука, В.Търново, 2008, стр.42-49,ISBN 978-954-524-632-6
 31. Логиката като стил – в “Стил на мислене”, С.2008, стр. 199-207. ISBN 978-954-353-070-0
 32. Еволюцията като метод В Еволюция и познание С 2009  стр. 123-130   ISBN 978-965-353-110-3
 33. “Ляво-десни парадокси в пост ляво тоталитарно общество”. в “Политическата мисъл на ХХ век-поуки за България”, С, изд.Авангард-Прима 2006,  стр.97-108
 34. Иде­я­та на Хил­берт за въвеждане иде­ал­ни еле­мен­ти при доказване на неп­ро­ти­во­ре­чи­вост­та на математиката. В. Теоретичните конструкти във философска интерпретация, С. 2010 с.26-32
 35. За Сава Петров и неговите идеи и стил  – В. Теоретичните конструкти във философска интерпретация, С. 2010 стр.43-51
 36. За образа на философията сред други научни и културни общности – в Философски изследвания, Българи, София 2010,ISBN- 978-954-8425-03-2, стр. 17-24
 37. Манипулации чрез паралогизми- ФАЛ­ШИ­ВА ДИ­ЛЕ­МА в Философски изследвания, Българи, София 2010,ISBN- 978-954-8425-03-2, стр. 94-104
  Прилага се оригинал
 38. Демаркаците свързани с логиката -в Проблеми на логиката, Т.9 – Логика и познание. ИФИ –С. 2010. ISBN – 978-954-92549-3-8, стр. 106-112.
 39. Методологични тезиси във философската логика – в Проблеми на логиката, Т.9 – Логика и познание. ИФИ –С. 2010. ISBN – 978-954-92549-3-8, стр. 25-34