„Философски алтернативи“ – 6/2022

Тема на броя:

МЕТАФИЗИКА, ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Водещ броя: Кристиян Енчев

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

МЕТАФИЗИКА И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
Ивайло Димитров – Двете способности у Крузий и Кант
Паула Ангелова – Ескиз върху една феноменология на фантазията
Кристиян Енчев – Въображение на въображението и образ на образа: критико-херменевтични наблюдения
Коста Бенчев – Върху някои системо-творчески черти в есетата на Мишел дьо Монтен
СЕМАНТИКА И СПЕКУЛАТИВНА ГРАМАТИКА
Стефан Димитров – Две средновековни семантични теории. Термин и част на речта
Ян Пинборг – Спекулативната граматика
ЛОГИКА
Доротея Ангелова – Размитата логика и вероятностната логика: основни сходства и различия
Елена Цветкова – За смисъла и значението в речевата комуникация
Росен Люцканов – Теория на основателните решения: парадоксът на Але и логиката на действието
ПОЛИТИКА
Ани Димитрова – Разширяването на Европейския съюз и ролята на Украйна
ХЕГЕЛОВО НАСЛЕДСТВО
Лидия Кондова – Регресът на философското начало и Хегеловият кръг
Иво Минков – Количествени изменения на битието в логиката на Хегел
НОВИ КНИГИ
Елина Марчева – Сборник „Свят и познание“. Издание по случай 70-годишнината на чл. кор. Ангел Стефанов

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес, могат да бъдат изтеглени в PDF формат от Central and Eastern European Online Library, от Страницата на списанието в сайта на CEEOL.
За студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ и АУ (Благоевград), както и на всички абонирани за CEEOL световни библиотеки, тегленето от CEEOL е безплатно.