Указания за Blind рецензентите

    Всички статии, получени в редакцията, подлежат на BLIND Review рецензиране (с изтрито име на автора), независимо от други фактори.
    Избор на BLIND Review рецензенти се прави в срок не повече от една седмица от получаване на статията от посочен от главния редактор член на редколегията или редсъвета (евентуално водещи тематичен брой) в зависимост от тематичния обхват на статията. В срок от една седмица след получаването на статията рецензентът трябва да заяви съгласие или отказ (при отказ се дава на друг). Срокът за представяне на рецензията е един месец. Ако в този срок рецензията не е готова, но BLIND рецензента е работил и ще напише рецензия – уведомява за това редакцията, като посочва в какъв срок ще представи рецензията.
    Рецензентите попълват специална бланка за BLIND Review, която може да се изтегли  от TУК в DOC формат   или   от тук в PDF формат    (или да се поиска от редакцията)
В бланката за BLIND Review задължително се включва следното: заглавие, дата на постъпване, подходяща ли е статията за тематиката на списанието, спазени ли са формалните технически изисквания,  дадени тук  – обем, фигури,литература, детайли на файла ( шрифт, табулации, формули, изображения, език, бележки под черта ….). А също и експертна оценка – стойност на представената статия, сравнена със съвременната литература; значимост на представения материал; оригиналност на изследванията. А ако има експериментални данни – експериментален дизайн и качество на данните. Обема им е указан в в бланката и може да се надвиши само в особени случаи. Рецензентът трябва да даде и кратка характеристика, отразяваща съществото на статията, както и да оцени степента на дискусия и качеството на изводите. Ако становището на рецензента не е „Да се приеме в този вид“ или „Да се отхвърли“. в рецензията задължително се дават препоръки към автора за усъвършенстване на текста.
    В края на рецензията трябва да има ясно становище с една от следните препоръки за списанието
:

  • Да се приеме в този вид
  • Да се приеме след малки промени (отбелязват се)
  • Да се приеме след съществена преработка (дават се насоки)
  • Да се отхвърли (с аргументация)
  • Особен случай (изисква коментар и аргументация).

В едноседмичен срок рецензиите се препращат на автора blind (с изтрито име на рецензента). В двуседмичен срок авторът трябва да даде отговор на рецензията, в който трябва да информира редколегията доколко смята да се съобрази с препоръките, като дава аргументация. Преработената от автора статия може да се изпрати отново на рецензента.
При спорен случай всеки член на редколегията може да даде статия за blind рецензиране на избран от него рецензент, а също и има право да научи имената на blind рецензентите.
Статия, която не е получила поне една положителна blind рецензия, не се публикува!