Редакционна колегия

Професор, д-р, главен редактор на сп. „Философски алтернативи“
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация, Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“
Поле на научен интерес: философия, етика, публична комуникация, социални теории
По-важни публикации:
• Михайлов, Н. (2018). Етика и комуникации. София: Мейкър Артс.
• Mihaylov, N. (Ed.). (2020). Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. (Symposium). Sofia: ‘St. Kliment Ohridski’ University Publishing House.
• Михайлов, Н. (2021). Мишел Фуко, паресията и моралната истина. // Философски алтернативи. Бр. 1, с. 11–20.
• Mihaylov, N. (Co-author). (2020). Is a Philosophy of Ecology Possible as a Scientific Method? // Философия-Philosophy. Vol. XXIX. Issue 2, pp.132–141.
• Михайлов, Н. (2018). PR етиката като професионална етика. // Философски алтернативи. Бр. 2, с. 31–43.
Researcher ID (Web of Science) AAC-7996-2020
ORCID ID 0000-0003-3020-7013
Доцент, д-р, заместник главен редактор на сп. „Философски алтернативи“
Институт по философия и социология – БАН, Секция „Антропологически изследвания“
Поле на научен интерес: антропология, семиотика, логика, феноменология
По-важни публикации:
• Личев, В. (2000). Циничното, или играта на власт и удоволствие. София: ЕОН – 2000. 256 страници.
• Личев, В. (1994). Хроника на изгубилата се революция. (В съавторство). София: Вузев. 215 страници.
• Lichev, V. (2017). Political Correctness – between Fiction and Social Reality. In: MDPI Philosophies.
• Lichev, V. (2014). Relativity of time in belles-lettres. In: Time and Temporality in Language and Human Experience. (Ed. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Krzysztof Kosecki). ISBN 978-3-631-64339-6. Frankfurt am Main: Peter Lang International Academic Publishers, pp. 339–346.
• Lichev, V. (2013). Problem orientated education on the basis of hyper-coded texts (Play and heuristic). In: BCES Conference Books. Volume 11, Theme: International Perspectives on Education. ISBN 987-954-9842-14-2. Publisher: Bureau for Educational Services, pp. 197–202.
Главен асистент, д-р, научен секретар на сп. „Философски алтернативи“
Институт по философия и социология, Секция „Култура, естетика, ценности“
Поле на научен интерес: теории на символа, философия на идола
По-важни публикации:
• Пенев, Г. (2021). Значение на подобието в естетиката на Лосев и Флоренски. // Визуални изследвания. Бр. 2, с.73–76.
• Пенев, Г. (2020). Понятие за символ у Алексей Лосев. //Философски алтернативи. Бр. 1, с. 57–64.
• Penev, G. (2019). Iconic Meaning of Hypostasis. // Journal of Aesthetics and Comparative Literature. Vol. 42. No. 2 (Autumn), pp. 171–178.
• Пенев, Г. (2019). Учението за първообраза от „Диалектика на художествената форма“. // Философски алтернативи. Бр. 3, с. 154–160.
Доцент, д-р
Институт по философия и социология – БАН, Проблемна група по логика към Секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“
Поле на научен интерес: философска логика, математическа логика, некласически логики, логическа семантика, философия на езика, логически парадокси, епистемология
По-важни публикации:
• Ангелова, Д. (2011). Възможните и невъзможните светове в съвременната логика. София: Звезди. 172 страници.
• Ангелова, Д. (2010). Логическото следване в релевантната логика. София: Звезди. 134 страници.
• Над 50 статии и студии в научни издания.
Доцент, д-р
Институт по философия и социология – БАН, Секция „Култура, естетика, ценности“
Поле на научен интерес: история на естетиката, модерна естетика, негативна естетика, сомаестетика, естетика на протомодернизма, аксиология, етика, феноменология, трансцендентализъм, съвременна философия, философия на съзнанието, философия на културата, философска и културна антропология, социална философия, класически и неокласически прагматизъм, екзистенциална семиотика, философия и естетика на тялото
По-важни публикации:
• Борисова, С. (2019). Естетика на тишината и мълчанието. София: ИК Гутенберг. 232 страници.
• Борисова, С. (2017). Граници на естетическото съзнание. София: Парадигма. 256 страници.
• Над 50 публикации в българската и международни научни периодики.
ORCID ID 0000-0002-8550-2012
Професор, д-р
СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, Катедра „Логика, етика и естетика“
Поле на научен интерес: философска логика в континенталната традиция, приложна логика, философия на медицината, философия на културата
По-важни публикации:
• Гънгов,А. (2021/2009/2006/2004). Логика на измамата. София: Авангард Прима. 176 страници.
• Gungov, А. (2018). Patient Safety: The Relevance of Logic in Medical Care. Stuttgart: ibidem Verlag. 120 pages.
• Гънгов, А. (2013/2012). Логиката в медицината. София: Авангард Прима. 238 страници.
Д-р по философия
Поле на научен интерес: философия на политиката, международни отношения, стратегическо управление в областта на националната и колективната сигурност и икономиката, сравнителен анализ на теории и философии за държавно управление, теория и практика, анализ на лидерски профили на политици и държавници, проследяване на тенденции и развитие на процеси в националната и международната политика, които водят до промяна на съществуващите/установените държавни/международни конструкции
По-важни публикации:
• Димитрова, А. (2019). Флуктуации на доверието в президентската институция в мандатите до 2017 г. // Философски алтернативи. Бр. 5, с. 68–101.
• Димитрова, А. (2019). Президентът – гарант за необратимост на процеса на демократизация на българското общество. // Философски алтернативи. Бр. 4, с. 50–75.
Доцент, д-р
Институт за изследване на изкуствата – БАН, Сектор „Екранни изкуства“
Поле на научен интерес: история и теория на киното и аудиовизуалните медии, социология на киното, изследвания на филмовите и аудиовизуални публики, филмови политики и финансиране
По-важни публикации:
• Донев, А. (2021). Картографиране на филмовата неопитоменост. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН.
• Донев, А. (2019). Независимите в киното: от Едисон до „Нетфликс“. София: ФънТези. 306 страници.
• Донев, А. (2018). Помощ от публиката: българските игрални филми от началото на XXI век и техните зрители в кината. София: ФънТези. 296 страници.
Доцент, д-р
Институт по философия и социология – БАН, Секция „Онтология и епистемология“
Поле на научен интерес: трансцендентална метафизика, херменевтика, онтология, теория на литературата, семиотика
По-важни публикации:
• Енчев, К. (2019/2009). От интенционалност към интензионалност. Логическият път на виртуалисткия трансцендентализъм. (Второ, преработено и допълнено издание). София: Скрибенс. 160 страници.
• Енчев, К. (2010). Логика и социални критически онтологии. София: ИК „Св. Иван Рилски“. 120 страници.
Доцент, д.н.
Институт по философия и социология, Секция „Етически изследвания“
Поле на научен интерес: биоетика и биоправо, вещни право, екологическа етика, етика на живота, етика и технологии
По-важни публикации:
• Ставру, С. (2021). Моралните измерения на собствеността (Към обосноваването на една „проприетарна“ екология). София: АИ „Проф. Марин Дринов“. 488 страници.
• Ставру, С. (2020). Вещи в природно състояние: собственост и отговорност за вреди в контекста на чл. 50 ЗЗД. София: Сиела. 320 страници.
• Ставру, С. (2016). Човешкото тяло между въплътеността и конвенцията. Съвременни перспективи. София: Сиела. 352 страници.
• Ставру, С. (2016). Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства. София: Нова звезда. 238 страници.
• Ставру, С. (2016). Правото в нови територии. Правни и етични предизвикателства в ерата на свръхтехнологиите. Разговори с Ирина Недева. София: Нова звезда. 116 страници.
Професор, д.ф.н., асоцииран член към ИФС – БАН
Институт по философия и социология, Секция „Култура, естетика, ценности“
Поле на научен интерес: естетика, аксиология, философия на културата, история на естетиката, култура, теория и история на изкуството, естетически ракурси към ценностите и оценките, психология на изкуството, етическо и естетическо, хуманитаристика, проблеми на човека, философска антропология, връзката познание–ценности, естетически ракурси към литературата, проблеми и направления в литературата от началото на ХХ век и др.
По-важни публикации:
• Стъпова, И. (2008). Художественото произведение между твореца и публиката. Велико Търново: Фабер. 176 страници.
• Стъпова, И. (2007). Идеята за двойника. Велико Търново: Фабер. 295 страници.
• Стъпова, И. (1996). Художествените ценности на кръстопътя на идеите. София: АИ „Проф. Марин Дринов“. 112 страници.
• Стъпова, И. (2016). Двойникът и неговият човек: цената. // Човекът за продан. (Сборник). София: АИ „Проф. Марин Дринов“, с. 57–112.
• Стъпова, И. (2008). Трансформациите на двойника // Ракурси към естетическото. (Студии). Съст. Соня Кънева. София: Тих-Ивел, с. 1–98.
• Стъпова, И. (2013). Злото с маската на двойника. // Философски студии. Сборник. Съставители: Алекси Апостолов, Елена Петрова, Татяна Батулева. София: ИК „Св. Иван Рилски“, с. 66–83.
• Стъпова, И. (2005). Другият в мен. Идеята за двойника при Оскар Уайлд. // Раздвоеният човек. (Сборник студии и есета). Велико Търново: Фабер, с. 46–73.
• Множество монографии, студии и статии по естетика, аксиология, философия на културата.

Езикова и стилова редакция: Марияна Фъркова