Международен редакционен съвет

Аксел Хонет е професор по философия във Франкфуртския университет и в Колумбийския университет. От 2001 г. е директор на Института за социални изследвания във Франкфурт на Майн, Германия.
Книгите му са в областта на социалната и политическата философия и етиката, Сред по важните са Freedom's Right (2014); The I in We: Studies in the Theory of Recognition (2012); The Pathologies of Individual Freedom: Hegel's Social Theory (2010); Pathologies of Reason: On the Legacy of Critical Theory (2009); Reification: A Recognition-Theoretical View (Oxford University Press, 2007); The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts (Polity Press, 1995).
Награди: Ulysses Medal from the University College Dublin (2016); the Ernst Bloch-Prize (2015); the Bruno Kreisky Prize (2016).
Професор в Секцията по геоикономика към Академията за геополитически проблеми. Ръководител на групата „ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия“. Председател на Комисията по социални и културни предизвикателства на глобализацията към Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“; член на Научния съвет на „История на световната култура“ при президиума на Руската академия на науките (РАН). Заместник-генерален директор на Института за икономически стратегии към Секцията по социални науки – РАН. Завеждащ Лабораторията по геоикономически анализи и проблеми на социалното развитие (лаборатория „Север - Юг“), Институт на Африка – РАН (Отдел по глобалните предизвикателства и международните отношения). Автор и ръководител на много научни проекти. Член на Руското историческо общество, Философско-икономическото научно събрание на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ и World Futures Studies Federation. Автор на около 700 публикации по въпросите на международните отношения, политология, икономика, история. Основни сфери на изследвания: международни системи на управление и тенденции на глобалното развитие; стратегически анализ и планиране; геоикономика; философия на историята.
Анани Стойнев завършва философия в СУ през 1976 г.
Научна работа
- Редовен аспирант в секция „История на философията“ към Института по философия при БАН от 1977 до 1980 г. 
- Кандидат на философските науки /доктор/ от 1980 г. с дисертация на тема „Елементи от религиозно-митологическите комплекси на прабългари и славяни“
- Научен сътрудник /асистент/ в секция „История на фнлософията“ към Института по философия при БАН от 1980 г.
- Старши научен сътрудник II степен /доцент/ в Института по философия при БАН от 1987 г.
- Доктор на философските науки от 1992 г. с дисертация на тема „Св. Иван Рилски, официалното християнство и богомилството“ 
- Старши научен сътрудник I степен /професор/ в Института по философия при БАН от 1996 г.
Сфери на научни интереси 
История на българската философска мисъл, философия на историята, естетика
Публикации: Има публикувани 16 книги: 7 с монографичен характер и 9 сьставителства на философско-исторически архивни документи и антологии – от тях 7 самостоятелни и 9 в съавторство; над 100 научни студии и статии
Установени цитирания чрез Интернет: 
968, от тях 732 самостоятелни и 236 в съавторство: от тях 465 на български, 503 на чужди езици
Научно-административни длъжности:
- Завеждащ секция „История на философията“ към Института по философия при БАН от 1992 до 2005 г.
- Член на Научния съвет на Института по философия при БАН от 1989 г., понастоящем ИИОЗ при БАН – до момента
- Председател на Научния съвет на Института по философия при БАН от 1995 до 1998 г.
- Член на Специализирания научен съвет по философия при ВАК от 1990 до 2005 г.
- Заместник-председател на Специализирания научен съвет по философия при ВАК от 2002 до 2005 г.
Редакционни колегии на специализирани издания
- Член на редколегията на сп. „Философска мисъл“ от 1988 до 1991 г.
- Главен редактор на сп. „Философски алтернативи“ от 1992 до 2004 г.
- Съставител и редактор на поредицата „Българска философска мисъл и българска култура“ към АИ „Проф. Марин Дринов“ 
- Член на редколегията на сп. „Философски форум“ от 2004 до 2008 г.
- Член на редакционния съвет на сп. „Философски алтернативи“ от 2013 г.
Научни организации 
- Член на СУБ
- Член на Научния съвет към Федерацията на Славянските дружества в България – от 1993 до 1997 г.
член. кор. на БАН, професор в ИИОЗ. Изследователската му дейност е в областта на теория на познанието, философия на науката и история на българската философия. Публикувал е 13 книги на български и една на английски език (Kant's Conceptions of Space and Time and Contemporary Science. Minkowski Institute Press, Montreal, 2015) и над 170 студии и статии, част от които в списания с импакт-фактор и в сборници, отптечатани в престижни международни издателства, като: Kluwer Academic Publishers, Pergamon Press, Springer, Peter Lang, Cambridge Scholars Publishing, University Press of America, Ontos Verlag. В ИИОЗ работят четирима негови бивши студенти, двама от които са доценти, а двама – главни асистенти.
Професор, дсн в Институт по философия и социология – БАН, България
Научно-изследователска дейност
Доцент д-р в Института за изследване на обществата и знанието при БАН, секция „Публични политики и социални промени" ( 2010 г. – 2019)
- Старши научен сътрудник ІІ степен (доцент) в Института по социология при БАН, секция „Социология на труда и социалната политика“ (2004 – 2010 г.)
- Експертен анализатор в сферите на социология на инвалидността, социология на медицинете, социология на труда и социалната политика, социални дейности по проекти и програми на редица ведомства и организации(1996 г. – до момента)
- Докторант в Института по социология при БАН, секция „Социология на труда и социалната политика“ (1998 – 2003 г.), с тема на дисертацията: „Инвалидност и социални бериери (Преодоляване на социалните на бариери от инвалидите, техният социален статус и житейска ситуация в България)“
- Социолог в Електролокомотивно депо „Никола Коларов“ (1983 – 1987 г.)
Завършва социология в СУ „Св. Климент Охридски" през 1983 г. и Средно търговско училище през 1974 г
Сфери на научни интереси 
Социология на инвалидността; социология на медицината, социология на социалната политика, публични и социални политики, социално изключване, философия на медицината, философия на болката, медицинска антропология, социология на болката
Публикации: 8 монографии и сборници, от тях – 7 самостоятелни и 1 сборник – в съавторство; 6 учебни помагала – от тях: 3 самостоятелни и 3 в съавторство; 10 студии – на български и английски, от тях – 8 самостоятелни и 2 – в съавторство; 47 статии – на български, руски и английски, от тях – 44 самостоятелни и 3 – в съавторство; 1 преводна книга, 12 преводни статии от руски, полски и английски; редакция и съставителство на 4 сборника
Научно-административни длъжности:
- Член на НС на ИИОЗ при БАН (от 2010 г. – до момента)
- Член на УНС на ИИОЗ при БАН (2010)
- Член на НС на ИС при БАН (2008-2010)
- Председател на Съюза на инвалидите в България (1992 – 1998 г.)
Редакционни колегии на специализирани издания
- Член на редакционната колегия на списание „Социология“
- Член на редакционната колегия на списание „Социология и икономика“
Членство в научни и неправителствени организации  Българска Социологическа Асоциация (БСА) Съюза на Учените в България (СУБ)
Експерт на пациентски и национално представени организации на хора с увреждания: Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев; Организация на пациентите с ревматологични заболявания; Федерация Български пациентски форум; Национална федерация на работодателите с увреждания
Професионален блог
Professor of Logic and Theoretical Philosophy.Department of Philosophy,Stockholm University
Personal website

short vitae
I did my M.Sc. (Mathematics, '84) and Ph.D. (Mathematical Logic, '88) at the Faculty of Mathematics and Computer Science of the University of Sofia "St. Kliment Ohridski".
My Ph. D. thesis was on "Definability and completeness in multi-modal logics" under the supervision of Dimiter Vakarelov, who was a student of Helena Rasiowa, who was a student of Andrzej Mostowski, who was a student of Kazimierz Kuratowski and Alfred Tarski... See my scientific genealogy further back here and here

I have over 30 years of academic teaching experience and have taught various undergraduate and graduate courses in Logic, Mathematics and Computer Science, at several universities in Bulgaria, South Africa, Denmark and Sweden. I have several current and former master and doctoral students.
My current research interests are mainly focused on theory and applications of logic to artificial intelligence, philosophy, agency and multi-agent systems, computer science, and game theory.

My publications can be found here.
I am currently involved in several scientific events and editorial activities.
Work postal address: Stockholm University,Department of Philosophy .SE - 10691 Stockholm, Sweden
Work physical address: Department of Philosophy,Universitetsvägen 10 D, Frescati, Stockholm, Sweden
Tel.: 08 674 79 84, Intern: +46 8 674 79 84
Email: valentin.goranko@philosophy.su.se
Валентин Канавров, професор д. ф. н., ЮЗУ, България
Професор д. ф. н. по история на философията във Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград (от 2006 г. – до момента) 
Професионален блог:.
Завършва философия в СУ „Св. Климент Охридки" през 1981 г.
Научно-изследователска дейност
2001-2006: Доцент по теория на познанието във Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград
1993 – до момента: Гост-професор по дисциплини в сферите на философията, теорията на познанието, културологията, херменевтиката и др. в СУ, ПУ, ЮЗУ, УНСС – София и Педагогически университет – Фрайбург.
1992-2001: Старши научен сътрудник (доцент) по теория на познанието в Института по философия към БАН 1987-1992:  Научен сътрудник в Института по философия към БАН
1987: Проучвател в Института по философия към БАН
1983-1986: Докторант в Института по философия към БАН
1982-1983: Асистент по философия в УНСС – София
2003: Доктор на философските науки (шифър: История на философията 05.01.01); тема: „Критическата метафизика на Кант. Опит за виртуалистки трансцендентализъм“
1987: Доктор по философия (шифър: Теория на познанието 05.01.14); тема: „Проблемът за опосредствуването в диалектиката“
Сфери на научни интереси 
Теория на познанието, история на философията, метафизика, онтология
Публикации: 
Повече от 75 научни публикации на български, немски, английски, руски, италиански и полски език
Повече от 100 цитирания на български, немски, руски, полски и японски език
Повече от 35 рецензии на докторски дисертации и хабилитации (професури и доцентури)
Повече от 10 научни преводи от немски на български език (вкл. 3 книги на Кант)
Научно-административни длъжности:
от 2008: Директор на „Център за немски идеализъм“ към Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград
от 2003: Член на Факултетния съвет на Философски факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски“ – Благоевград
от 2001: Член на експертни комисии към Националната агенция по оценяване и акредитация
1998-2007: Научен секретар на Специализирания научен съвет по философия към Висшата атестационна комисия
1993-2003: Член на Научния съвет на Института по философия към БАН
1993-1999: Председател на Общото събрание на учените в Института по философия на БАН
Редакционни колегии на специализирани издания
от 1997: Член на Редакционната колегия на сп. „Философски форум“
от 1994: Член на Редакционната колегия на сп. „Философия“
Членство в научни организации  от 2006: Член на Управителния съвет на Международното Хегелово общество
Член на международни научни общества: Кантово общество; Международно Хегелово общество (от 2006 член на Управителния съвет); Международно общество Хегел-Маркс за диалектическа философия; Общество за теоретична философия; Българско Кантово общество (зам.-председател от основаването му през 1991 г.).
Докторат по физика (1997, Concordia University, Montreal)
Докторат по философия (1988, Българска Академия на Науките)
Лична интернет страница
Един от основателите и сегашен директор на Институт за фундаментални изследвания "Hermann Minkowski" в Монреал
Участва в работата на новото канадско издателство Minkowski Institute Press , което публикува във всички академични дисциплини
В Редакционния съвет на две серии от монографии на Springer: "Fundamental Theories of Physics" и "Springer Briefs in Physics"
Vít Punčochář
Email: vit.puncochar@centrum.cz

Education and work
2009 Master's degree (summa cum laude) in Logic at the Department of Logic, Faculty of Arts, Charles University in Prague
2016 Ph.D. degree in Philosophy at the Institute of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University in Prague
Since 2010 researcher at the Department of Logic at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences
2015 The Josef Hlávka Award to the best students and graduates from Prague public universities, Brno technical institute, and young talented researchers from the Academy of Sciences of the Czech Republic

Book
Kolman, V., Punčochář, V. (2015) Formy jazyka. [Forms of Language]. Filosofia.

Papers
  Punčochář, V. (2017) Algebras of information states. Journal of Logic and Computation, 27, 1643–1675.
  Punčochář, V. (2017) Knowledge is a Diamond. In Kennedy, J., de Queiroz, R.J.G.B. (eds.), Logic, Language, Information, and Computation, 24th International Workshop, WoLLIC 2017. Springer, pp. 304-320.
  Punčochář, V. (2017) A general framework for logics of questions. In Arazim, P., Lávička, T. (eds.) The Logica Yearbook 2016, College Publications, pp. 223-238
  Punčochář, V. (2016) A nonstandard semantic framework for intuitionistic logic. In Dančák, M., Arazim, P. (eds.), The Logica Yearbook 2015. College Publications, pp. 179-192
  Punčochář, V. (2016) Semantics of assertibility and deniability. In Redmond, J., Pombo Martins, O., Nepomuceno Fernandez, A. (eds.),  Epistemology, Knowledge and the Impact of Interaction Springer, pp. 343-362.
  Punčochář, V. (2016) A generalization of inquisitive semantics. Journal of Philosophical Logic, 45, 399-428.
  Punčochář, V. (2015) Weak negation in inquisitive semantics. Journal of Logic, Language and Information 24, 323-355.
  Punčochář, V. (2014). A new semantic framework for modal logic. Philosophical Alternatives, 23, 47-59.
  Punčochář, V. (2014). Indikativní a subjunktivní hypotetické soudy: Epistemický vs. ontický přístup [Indicative and subjunctive hypothetical judgements: Epistemic vs. ontic approach]. Organon F, 21, Supplementary Issue, 119-137.
  Punčochář, V. (2014). Intensionalisation of logical operators. In Dančák, M.,   Punčochář, V. (eds.). The Logica Yearbook 2013. College Publications, pp. 173-186.
  Punčochář, V. (2013). Pravdivost vs. tvrditelnost [Truth vs. assertibility]. Organon F, 20, Supplementary Issue 1, 122-143.
  Punčochář, V. (2012). Some modifications of Carnap’s modal logic. Studia Logica, 100, 517-543.
  Punčochář, V. (2012). Matematický realismus a naturalismus Penelope Maddy [Penelope Maddy’s mathematical realism and naturalism]. Organon F, 19, Supplementary Issue 1, 199-226.
  Punčochář, V. (2010). Carnapova modální logika C [Carnap’s modal logic C]. Organon F, 17, 163-184.

Editorial Work
  Dančák, M.,   Punčochář, V. (eds.): The Logica Yearbook 2013. London: College Publications, 2014
  Švarný P.,   Punčochář V. (eds.): The Logica Yearbook 2012. London: College Publications, 2013
   Peliš M.,   Punčochář V. (eds.): The Logica Yearbook 2011. London: College Publications, 2012.
   Peliš M.,   Punčochář V. (eds.): The Logica Yearbook 2010. London: College Publications, 2011
   Co-chair of the organizing committee of the conferences: Logica 2011, Logica 2012, Logica 2013, Logica 2014, Logica 2015, Logica 2016, Logica 2017.

Participation in Grants and Projects
   2017-2019 Logical models of reasoning and argumentation in natural language (Czech Science Foundation GA17-15645S)
  2016-2018 From shared evidence to group attitudes (Czech Science Foundation16-07954J and Deutsche Forschungsgemeinschaft
   2013-2016 Foundations of logic in the light of new results of philosophy and science (Czech Science Foundation GA13-21076S)
   2011-2015 Apriority, syntheticity and analyticity from medieval thought to contemporary philosophy (Czech Science Foundation GAP401/11/0371
   2009-2012 Logical foundation of semantics (Czech Science Foundation GD401/09/H007)
Духомир Минев, – професор, д. с. н., пенсионер,
Завършва икономика на промишлеността в УНСС – София (1973 г.)
Научно-изследователска дейност
- Гост-професор в УНСС – София, СУ, ТУ – София, ЮЗУ – Благоевград, Свободен университет – Бургас (от 1998 – до момента)
- Професор в Института по социология при БАН, понастоящем Институт за изследване на обществата и знанието при БАН (до 2015 г.)
- Доктор на социологическите науки
- Старши научен сътрудник по социология ІІ ст. (доцент) в Института по социология при БАН (от 1992 г.)
- Асистент в Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ (1973 – 1990 г.)
- Редовен аспирант в Института по икономика при БАН, защитена дисертация в сферата на социология на икономиката и социалната политика (1983 – 1986 г.)
- Специализант по демография във Френския национален демографски институт, Париж (1982 г.)
- Участие в множество социологически изследвания, включително сравнителни международни изследвания;
Сфери на научни интереси 
Социология на икономиката и политиката, демография
Публикации: повече от 50 публикации на български и английски езици, от тях – 7 монографии
Научно-административни длъжности:
- Ръководител на секция “Социология на икономиката и политиката” в Института по социология при БАН (от 2010 г. – Институт за изследване на обществата и знанието; от 1992 г.)
- Заместник директор на Института по социология при БАН (1994 – 1997 г.; 2004 – 2005 г.)
- Заместник министър в Министерство на труда и общественото благосъстояние в сферата на социалното осигуряване (1992)
- Ръководител отдел в Министерски съвет в сферата на социалната политика (1991 – 1992 г.)
- Член на Консултативен съвет по 2010 като Европейска година срещу бедността и социалното изключване (МТСП)
- Член на Изпълнителния комитет на Европейската Анти-бедност мрежа, Брюксел
- Член на Националния Икономически и социален съвет (2004 – 2008 г.)
Професор, доктор на науките,  член на секция „Социални теории, стратегии и прогнози” в ИФС – БАН;
Области на изследване: властови структури и неравенства, тоталитарен социализъм, общества на „прехода”, диалектика на историческите преходи, антропогенеза.
Автор на 7 монографии и десетки студии, статии и доклади на български и други езици, в това число на книгите:
Иван Георгов“ (1988),
Големият път през лабиринтите на историята” (1989),
Тоталитарният социализъм” (1994),
Размирният Едем” (2002),
Родът Homo”(2004),
Власт и неравенство в прединдустриалните общества” (2007),
Младохегелианците“ (2015).

E-mail: pessoko@gmail.com

Иван Колев, доцент д-р, СУ, България
Завършил философия в СУ „Свети Климент Охридски“
От 1987 г. и до днес е преподавател по философия в катедра „Философия“ на Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
Сфери на научни интереси 
Философска антропология, философия на изкуството, метафизика
Публикации: 
- Множество статии и студии на български и английски езици
- Съавторство и съставителство на повече от 20 учебни помагала за предмети от гимназиален етап: Философия, Етика и право, Свят и личност, Философия на изкуството
- Научна редакция на 31 книги от Библиотека „Касталия“ в издателство ЛИК (1993 – 2003 г.)
Научно-административни длъжности:
- Ръководител на катедра „Философия“ във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Редакционни колегии на специализирани издания
- Член на редколегията на сп. „Сократ“, България (2003 – 2006 г.)
- Член на редколегията на сп. „Философия“, България (1992 – 2001 г.)
- Член на редколегията на сп. „Filosofia“, България (1991 – 1993 г.)
Членство в научни организации 
- Metaphysical Society of America 
- International Merleau-Ponty Circle
- Society for Phenomenology and Existential Philosophy
- Nicolai Hartman Society
- Steering board member of International Philosophy Olympiad
Кристофър Хукуей, Шефилдски университет, Англия
Професор д-р в Департамента по философия в Шефилдски университет, Англия
Научно-изследователска дейност
- от 1995 г.: Професор в Департамента по философия в Шефилдски университет, Англия
- 2000 г.: Доцент в Британската академия
- 1977 – 1995 г.: Професор в Университета в Бирмингам, Англия
- до 1977 г.: Изследовател в „Питърхаус“, Университета в Кеймбридж
- Стипендиант по „Фулбрайт“ в Харвардския университет, САЩ
- Гост-професор в Университета в Питсбърг, САЩ
Сфери на научни интереси 
Американски прагматизъм (Ч. С. Пърс, Уилям Джеймс, Джон Дюи), епистемология, етика, философия на езика, философия на съзнанието
Публикации: 
- 4 научни монографии (“truth, Rationality and Pragmatism: Themes from Peirce”, 2000; “Skepticism”, 1990; “Quine: Language, Experience and Reality“, 1988; “Peirce”, 1985)
- редакторство на 2 сборника (“Minds, Machines and Evolution“, 1984; “Philosophy and Cognitive Science“, 1994)
- повече от 50 студии и статии в национални и международни сборници и периодични издания
Научно-административни длъжности:
- Председател на Аристотеловото общество (1995 – 1996 г.)
- Председател на Чарлз-Пърсовото общество (1995 г.)
Професор по философия на науката в департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет.
Изследователски интереси в областта на общата философия на науката, философията и историята на когнитивната наука и психологията, когнитивната наука (когнитивни предубеждения, висши познавателни процеси).
Доцент в Институт по философия и социология – Полска академия на науките
Завършва философия в Института по философия във Варшавския университет, Полша
Научно-изследователска дейност
- Доктор със защитена дисертационна теза на тема „Устройство на съзнанието. Интуициите на здравия разум срещу натурализма във философията на съзнанието на Даниел Денет“
Сфери на научни интереси
Когнитивна наука, философия на съзнанието, компютърна лингвистика, лексикография 
Публикации: 
- 1 научна монография (“Explaining the Computational Mind”, 2013)
- съставителство на „Английско-полски ИТ речник“ (“English-Polish IT dictionary”); том І на най големия английско-полски и полско-английски речник (в процес на допълване); полски тезаурус
- Пълен списък с научни публикации:
Научно-административни длъжности:
- от 2009 г.: Секретар на Полската асоциация по логика и философия на науката
- 2005 – 2011 г.: Член на Изпълнителния съвет на Центъра за философски изледвания, Варшава, Полша
Редакционни колегии на специализирани издания
- Заместник главен редактор на сп. Przegląd Filozoficzno-Literacki („Философско-литературен преглед“)
- Редактор в Paladyn. Journal of Behavioral Robotics („Паладин. Списание за поведенческа роботика“)
- Член на редакционния съвет към сп. Avant. Trends in Interdisciplinary Studies („Авант. Тенденции в интердисциплинарните изследвания“), Полша
Награди и отличия 
- съвместно с Даниел Набер: Gold Prize in Sun Community Innovation Program за работата по редакторската програма LanguageTool
Професор д. с. н. в Институт по философия и социология при БАН
Завършва философия (профил социология) в СУ “Св. Кл. Охридски” през 1979г.
Научно-изследователска дейност
- от 2011 г.: Професор в Института за изследване на обществата и знанието при БАН
- 2009 г.: Доктор на социологическите науки, тема на дисертацията „Модели на потребление и средни слоеве: България и Япония“
- 2003 – 2016 г.: множество специализации в Япония, Тайван, Хонконг, Великобритания
- 2000 – 2011 г.: Старши научен сътрудник ІІ степен (доцент) в Института по социология при БАН
- от 1998 г. – до момента: Гост-лектор в ЮЗУ – Благоевград, Бургаски свободен университет, СУ “Св. Кл. Охридски
- 1991 – 2000 г.: Научен сътрудник д-р в Института по социология при БАН
- 1990 г.: Доктор по социология (шифър: 05.11.01 Социология), тема на дисертацията „Акордната форма на организация на интересите в селското стопанство“
- 1988 – 1990 г.: Специалист в Института по социология при БАН
- 1985 – 1988 г.: Редовен аспирант в Института по социология при БАН
- Участие в множество проекти и научни форми.
Сфери на научни интереси 
Средни класи, локални общности, социална стратификация; модели на потребление, стил на живот и социални структури в сравнителна перспектива: България, Япония, Китай и Тайван
Публикации: 5 монографии, от тях – 2 на английски и 3 на български език; 7 студии, от тях – 2 на английски и 5 на български език; 75 статии, от тях – 42 на български, 29 на английски, 1 на руски, 2 на китайски и 1 на френски език;
- редакторство и съставителство на 2 сборника с доклади от конференции
Списък на цитиранията: 38 цитирания
Членство в научни и неправителствени организации 
Заместник-председател и PR на тинк-танк организацията Асоциация за развитие на средната класа – от 1998 до 2012г.
професор, Университет в Индиана, САЩ
Завършва Университета във в Уотърлу (Канада) през 1978 г.
Научно-изследователска дейност
- Професор (оттеглил се) в Департамента по философия към Института по американска мисъл, Университета в Индиана, САЩ
- Старши изследовател в Института по американска мисъл, Университета в Индиана, САЩ
- 1985 г.: Доктор към Университета във в Уотърлу (Канада)
- Стипендиант по програмата „Фулбрайт-Хейз“
Сфери на научни интереси 
Американска мисъл, прагматизъм, Ч. С. Пърс, формална семиотика, история на логиката, теория на текста
Публикации: 
- множество студии и статии в международни периодични издания (“Transactions of the Charles S. Peirce Society”,“The American Journal of Semiotics”,“Йtudes Phйnomйnologiques”,“Modern Logic”,“Documentary Editing”), американски и германски антологии, енциклопедии („Routledge Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences”, „Supplement for Edward's Encyclopedia of Philosophy”)
- главен редактор на съчиненията на Чарлз С. Пърс в 30 тома (“Writings of Charles S. Peirce“, проект на Indiana University Press)
Apl. Prof. - University of Paderborn, Germany
      Специализации
History of Analytic Philosophy, Metaphysics, Philosophy of Language, Philosophy of Mind
      Области на компетентност
History of Ancient and Modern Philosophy, Philosophy of the Nineteenth Century, Ethics, Political Theory, Aesthetics, General Philosophy of Science, Epistemology
      Образование
Dr. habil. (doctor habilitatus) in Philosophy (Habilitation) - University Paderborn, Germany
Ph.D. in Philosophy - Lomonossov UniversityMoscow (Chair History of Foreign Philosophy), Russia
M.A. in Philosophy - University of Sofia, Bulgaria
      Дисертации
MA: "On Bertrand Russell's Logic and Plato's Dialectic" (in Bulgarian).
PhD: "A Critical Analysis of the Philosophy of Logical Atomism" (in Russian).
Dr. habil.: "Analytic Philosophy in Context" (in English).
      Субсидии
German Acad. Exchange Serv. Travel Grant May 2017 (Calgary, Alberta)
Thyssen Foundation Travel Grant June 2015 (Dublin, Ireland)
Thyssen Foundation Travel Grant Nov. 2010 (Memphis, TN; Pittsburgh, PA)
German Acad. Exchange Serv. Travel Grant December 2009 (New York)
German Research Community Travel Grant December 2008 (Philadelphia)
Thyssen Foundation Travel Grant July 2008 (Athens, Ohio)
Thyssen Foundation Travel Grant July 2008 (Vancouver, British Columbia)
Thyssen Foundation 2007–2009 (Research Grant)
University of Pittsburgh 2005–2006 (Visiting Fellow)
Fellow of Thyssen-Foundation, Germany 1994
Fellow of Humboldt-Foundation, Germany 1997, 1995, 1993, 1989–1991
      Гост-професор
Jan.–April 2012 Bertrand Russell Visiting Professor, McMaster University, Ontario, Canada
Se. 2005–May 2006 Visiting Fellow, Center for Philosophy of Science, University of Pittsburgh (PA), USA
No. 1990–Ap. 1991 Visiting Philosopher, Sub-Faculty of Philosophy, University of Oxford, UK
Професор по философия в Институт по философия и социология при Българската академия на науките, дфн.
Областта на научните изследвания: История на философията, руска религиозна философия, история на българската философска култура, философия и национална идентичност, национализмът, философия на религията, Философска антропология
Associate Professor, Department of Slavic Languages & Literatures;Associate Professor of Global Studies;University of Illinois at Urbana-Champaign;3080 Foreign Languages Building, MC-170
e-mail: rtempest@illinois.edu
Oбразование
1977-82 New College, Oxford. M. A. 1982, D. Phil. 1982
1974-77 New College, Oxford. B. A. Hons/Philosophy & Modern Languages (First Class), 1977
Кариера
2007-12 Director, Russian, East European & Eurasian Center, UIUC(University of Illinois at Urbana-Champaign )
2006-07 Acting Head, Department of Slavic Languages & Literatures, UIUC
2000-02 Interim Head, Department of Slavic Languages & Literatures, UIUC
2001- Adjunct Professor, University of Illinois at Springfield
1999-00 Associate Head, Department of Slavic Languages & Literatures, UIUC
1992-94 Associate Head, Department of Slavic Languages & Literatures, UIUC
1988- Associate Professor of Slavic Languages & Literatures, UIUC
Консултант
2011- Member, Managing Committee, American Research Council in Sofia
В редакционните екипи
2009- The Journal of Political Marketing
1986-96 Simvol (Paris, France)
Рецензент
National Endowment for the Humanities;Routledge;Cornell University Press;Yale University Press;The Russian Review;The European Legacy;The Slavic Review;
Административни постове
2011-12 Member, Executive Committee, School of Literatures, Culture & Linguistics
2010-13 Member, Mortensen Center for International Library Programs
2007-12 Member, Humanities Council
2005-07 Member, Executive Committee, Russian, East European & Eurasian Center
2002-03 Member, Academic Standards Committee
1999-02 Member, Executive Committee, Russian & East European Center,
1998-99 Member, Senate
1995-96 Member, Senate
1992-99 Director, UIUC Study Abroad Program in St. Petersburg
1988-89 Member, Executive Committee, Russian & East European Center
Книги
2005 (as Roland Harington) Zolotaia kost (Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie), 456 pp.; Fictionalized study of the paradoxes and discontinuities of post-Petrine and post-Soviet Russian culture and history.
1988 Russian Dreams (London: Omega Books),159 pp.
Член на жури
Член на жури за присъждане на литературна награда Хр. Ботев - 2008
професор, Université de Cergy-Pontoise, Франция
Завършва физика в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1974 г.
Научно-изследователска дейност
- от 1992 – до момента: Професор по физика, Université de Cergy-Pontoise
- Гост-професор и участник в конференции по покана след 1992: June-July 1994, Los Alamos Natl. Laboratory, USA July-August 1996, Los Alamos National Lab., USA April-May 1997, Institute of Math. Sciences, Madras, India May 1998, Los Alamos National Lab., USA March 1999, The Institute of Maths.Sciences, Madras, India and invited speaker at the Conference in honour of Prof. Rajaraman in New Delhi February-March 2000, The Institute of Maths.Sciences, Madras, India August 2000, Los Alamos Natinal Lab., USA June-July 2002, University of Durham, England February 2004, The Institute of Mathscience, Chennai, India July 2005, Los Alamos Natl. Lab., USA June 2008, Aspen Center for Physics, USA November 2012, Boston, USA, invited speaker at the Fall Meeting of the MRS
- June 1992 - August 1992 CNRS, Meudon-Bellevue, France (visiting position)
- January 1992 - April 1992 Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, USA (visiting position)
- September 1990 - December 1991: Bucknell University, PA, USA (Visiting Professor)
- June 1990 - September 1990: Los Alamos National Lab., Los Alamos, USA (visiting position)
- September 1989 - June 1990: Univ. of Californie, Riverside, USA (Visiting Professor)
- June 1989 - September 1989: Los Alamos National Lab., Los Alamos, USA (visiting position)
- January 1989 - June 1989: University of California, Riverside, USA (Visiting Professor)
- November/December 1988: Los Alamos National Lab., Los Alamos, USA (visiting position)
- September/October 1988: Univ. de Paris-Sud, LPS, Orsay, France (invited professor)
- March 1988 - August 1988: Los Alamos National Lab., Los Alamos, USA (visiting position)
- October 1987 - February 1988: International School for Advanced Studies, Trieste, Italy (research fellowship)
- September 1987: Università di Napoli, Naples, Italy (invited professor)
- June 1987 - September 1987: Labo. de physique des solides, CNRS, Meudon, France (research position)
- January 1987 - June 1987: Max-Planck-Inst., Stuttgart, Germany (research position)
- September 1984 - December 1986: Univ. de Paris-Sud, Orsay and Labo. de physique des solides, CNRS, Meudon, France (Max-Planck-CNRS fellowship)
- September 1983 - September 1884: Univ. de Sherbrooke, Quйbec, Canada (postdoc)
- May 1981 - September 1983: Max-Planck-Institute, Stuttgart, Germany (postdoc)
- June 1978 - May 1981: PhD student at the Max-Planck-Institute, Germany
Сфери на научни интереси 
Математическа физика, теоретична физика, физика на твърдото тяло,философски въпроси на физиката
Публикации: Авторство и съавторство на 3 научни монографии; повече от 100 статии и студии:
Списък с публикации
Рудолф Зиберт е професор по религия и общество в Катедрата по сравнителна религия в Department of Comparative religion at Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA. От 1980 г е директор на Center for Humanistic Future Studies at Western Michigan University. Ръководител на международен курс по "Бъдещето на Религия" в Inter-University Center for Post-Graduate Studies in Dubrovnik, Croatia и международен курс по "Религия и гражданското общество" в Ялта, Крим и Украйна от 1999 г. насам.
Изследователските му интереси са в областта на критическата теория на религията на Макс Хоркхаймер, Валтер Бенямин, Теодор Адорно, Ерих Фром, Херберт Маркузе, Алфред Sohn-Rethel, и Юрген Хабермас.
Основни произведения: The Critical Theory of Religion: Frankfurt School (De Gruyter, 1985) и From Critical Theory to Critical Political Theology: Personal Autonomy and Universal Solidarity (Peter Lang, 2002). 
Доктор на философските науки
Асоцииран преподавател 1-ва степен - Федерален Университет на щата Мато Гросо до Сул, Бразилия, където преподава: Съвременна философия, Метафизика и Естетика.
Постоянен лектор е в магистърската и докторската програма в Университет Парана, Бразилия.
Главен редактор на списание Еleutheria.
 Проф.,дфн, д-р по философия Стефан Пенов:
  ръководител секция"Религия,вярвания,светоглед",ИФС,БАН;
  Председател на научно-експертния Съвет на института към Националния Съвет на религиозните общности в България.

 Автор на:
  Философия на духа,1996.
  Мистерии на юдаизма и християнството - 2005.
  Философия на религията/съавтор/ - 2000.
  Диалектическият Логос на религията: Религиозната философия на абрахамичните религии - 2015.
професор, дфн в Института по философия и социология – БАН
Завършва френски език и литература; втора специалност: български език и литература – СУ “Кл. Охридски”, Филологически факултет, през 1981 г.
Научно-изследователска дейност
- 1999 г.: Хабилитация за старши научен сътрудник ІІ степен (доцент) по специалност „Съвременна философия“ към Института за философски изследвания при БАН; тема на хабилитационния труд: „Феноменология на постмодерната рационалност“
- 1999 – 2002 г.: Преподавател по философия в гимназия „Виктор Юго“ към
Френското посолство в България.
- 1993 – 1999 г.: Научен сътрудник ІІ степен в секция „История на философията“ на Института за философски изследвания при БАН
- 1991 – 1993 г.: Научен сътрудник в секция „История на философията“ на Института по философски науки към БАН
- 1989 – 1991 г.: Научен сътрудник ІІІ-І степен в секция „История на философията“ на Института по философия при БАН
- 1988 – 1989 г.: Проучвател в Института по философия при БАН
- 1985 – 1988 г.: Докторантура – редовен докторант към Институт по философия към БАН; тема на дисертацията “Френската философия и българската философска култура”
- Участие в редица национални и международни проекти и форуми
Сфери на научни интереси 
Съвременна философия; История на философията; Философия на културата
Публикации: 1 монография („Френската философия между модерната и постмодерната рационалност, 1994 г.); 7 студии, от тях – 2 на английски, 5 на български; повече от 50 статии, от тях – 8 на френски, 1 на английски, повече от 40 – на български; съставителство на 5 научни сборника; множество преводи на философска литература
Научно-административни длъжности:
- Член на организационния комитет на Международната конференция на Юнеско „Философията и демокрацията в Европа“ (28.11.1996 – 02.12.1996 г.)
- Член на Организационния комитет за подготовка на Международната философска школа във Варна (1992, 1994)
- Член на Организационния комитет за подготовка на Българо-канадска кръгла маса „Постмодернизмът: идеи и дискурси“ (1992)
Редакционни колегии на специализирани издания
- Член на редколегията на Proceedings of International Philosophical School “Philosophy between Old and New Values” (2002)
- Член на редколегията на Proceedings of International Philosophical School -“Philosophy between two centuries” (2000)
- Член на редколегията на Proceedings of International Philosophical School “Universal and particular” (1998)
- Член на редколегията на Proceedings of International Philosophical School “Science, civilizations, values” (1994)
- Член на редколегията на Proceedings of International Philosophical School “Philosophy and power” (1992)
- Зам.-главен редактор на списание „Антропос“ (1991-1996)
Научни организации 
Член на СУБ
Член на СПБ
Член на Групата по съвременна философия и gender studies към Института за философски изследвания – БАН
Научен секретар на Дружеството за френскоезична философия и култура
Член на Международната асоциация на преводачите на художествена литература
Асоцииран член на Institute fur Axiologische Forschungen – Vienna
Head of the Department of Cognitive Science and Intelligent Systems,
University of Information Technology and Management in Rzeszow, Rzeszow, Poland
Email: Andrew.Schumann@gmail.com; aschumann@wsiz.rzeszow.pl

  Diplomas, science/arts degrees – name, location, year obtained and theses:
 1. Degree of Docent in humanities in the field of philosophy, Belarusian State University (Minsk, Belarus), 16 April 2008
 2. Degree of PhD, by decision of the Council of Affairs of Academic Degrees 02.01.13 at the Belarusian State University (Minsk, Belarus), 9 January 2003,
  thesis titled: "Transcendental Philosophy. Comparative analysis of its basic models".
  According to the decision of the Polish Ministry of Science and Higher Education (MNiSW-DMU-WUW-185-3926-1/MAY/10), recognized as equivalent to the Polish title of PhD
 3. Master's degree in Philosophy, Department of Philosophy, Belarusian State University (Minsk, Belarus), 26 June 1998. According to the decision of the Polish Ministry of Science and Higher Education (MNiSW-DMU-WUW-185-3925-1/MAY/10), recognized as equivalent to a Master's degree at Polish universities
Monographs:

2019
1. Andrew Schumann, 2019, BEHAVIOURISM IN STUDYING SWARMS: LOGICAL MODELS OF SENSING AND MOTORING, Book Series: Emergence, Complexity and Computation. Springer International Publishing. 462 p.
2. Andrew Schumann, Krzysztof Pancerz, 2019, HIGH-LEVEL MODELS OF UNCONVENTIONAL COMPUTATIONS. A CASE OF PLASMODIUM, Book Series: Studies in Systems, Decision and Control. Springer International Publishing. 178 p.

2016
3. Andrew Schumann, Krzysztof Pancerz, 2016, PHYSARUM CHIP: GROWING COMPUTERS FROM SLIME MOULD. LOGICAL ASPECTS, Rzeszуw, Szczecin: University of Information Technology and Management in Rzeszow, Scientific Publishing House IVG. 137 p.
4. Andrew Schumann, Krzysztof Pancerz, 2016, PHYSARUM MACHINES. SELECTED WORKS. Rzeszуw, Szczecin: University of Information Technology and Management in Rzeszow, Scientific Publishing House IVG. 301 p.

2015
5. Andrew Schumann, 2015, LOGIKA TALMUDU. Krakow: Copernicus Center Press. 320 p.

2014
6. Andrew Schumann, 2014, UNCONVENTIONAL LOGICS IN DECISION MAKING. Rzeszow: University of Information Technology and Management in Rzeszow. 340 p.
2012
7. Andrew Schumann, 2012, TALMUDIC LOGIC. Book series: Studies in Talmudic Logic, 6. London: College Publications. 352 p.

2007
8. Andrew Schumann, Florentin Smarandache, 2007, NEUTRALITY AND MANY-VALUED LOGICS. New Mexico: American Research Press.121 p.
2004
9. Andrew Schumann [Андрей Шуман], 2004, MODERN LOGIC. THEORY AND PRACTICE [Современная логика. Теория и практика]. Bielarus, Minsk: Ekonompress (in Russian). 416 p.
10. Andrew Schumann [Андрей Шуман], 2004, LOGIC. FOUNDATIONS OF CRITICAL THINKING [Логика. Основы критического мышления]. Belarus, Minsk: European Humanities University (in Russian). 208 p.

2002
11. Andrew Schumann [Андрей Шуман], 2002, TRANSCENDENTAL PHILOSOPHY [Трансцендентальная философия]. Belarus, Minsk: Ekonompress (in Russian). 415 p.

2001
12. Andrew Schumann [Андрей Шуман], 2001, PHILOSOPHICAL LOGIC: SOURCES AND EVOLUTION [Философская логика: истоки и эволюция]. Belarus, Minsk: Ekonompress (in Russian). 363 p.

title! Malek Hosseini
born 1968
malek.hosseini@yahoo.com
m-hosseini@srbiau.ac.ir

2009 – Assistant Professor of Philosophy, IAU, Science Research Branch
Tehran; 2010-2017 head of Department of Philosophy.

2007 – Academic advisor, Encyclopaedia Islamica Foundation, Tehran.

04 – 09. 2007 Visiting Scholar, Philosophy Department of Boston University.

2002–2006 PhD, Philosophy Department of Munich University(LMU).

1996–2002 Author, translator and head of the editorial department,
Encyclopaedia Islamica Foundation, Tehran.

1996–1999
Graduate student of philosophy, Tehran University.

1991–1996 Undergraduate student of philosophy, Tehran University.

Publications

 1. Books
 2. M. Hosseini (ed.), eshgh: chand rooykard be yek mafhoom [in Pesrsian; Love: some approaches to the concept], Hermes Publishers, Tehran 2019.

 1. M. Hosseini (ed.), doosti: chand rooykard be yek mafhoom [in Pesrsian; Friendship: some approaches to the concept ], Hermes Publishers,Tehran 2012.

 1. M. Hosseini (ed.), hekmat: chand rooykard be yek mafhoom [in Pesrsian; Wisdom: some approaches to the concept], Hermes Publishers, Tehran 2010.

 1. M. Hosseini, Wittgenstein und Weisheit, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2007. Persian translation: Wittgenstein wa hikmat, Hermes Publishers, Tehran 2009, 2011, 2015.


Translations of Wittgenstein
 1. tahghighaate falsafi, Persian translation of Ludwig Wittgenstein's Philosophische Untersuchungen, Hermes Publishers and Kargadan Publishing House, Tehran, forthcoming.
 2. resaaleye manteghi-falsafi, Persian translation of Ludwig Wittgenstein's Logisch-philosophische Abhandlung, Hermes Publishers and Kargadan Publishing House, Tehran, forthcoming.
 3. dar baareye akhlaagh wa deen, Persian translation of Wittgenstein's „A Lecture on Ethics“ and his remarks on religion, Hermes Publishers, Teheran 2009 (with B. Abbasi).
 4. ketaabe aabi, Persian translation of Wittgenstein's The Blue Book, Hermes Publishers, Tehran 2007, second edition 2014.
 5. goftanihaa – nagoftanihaa: se maghaale dar baareye falsafeye Wittgenstein [The Sayable – The Unsayable: three papers on Wittgenstein's philosophy] by Wilhelm Vossenkuhl, ed. & trans. by M. Hosseini, Hermes Publishers, Tehran 2006.
 6. bargehaa, Persian translation of Wittgenstein's Zettel, Hermes Publishers, Tehran 2005.
 7. dar baabe yagheen, Persian translation of Wittgenstein's Über Gewissheit, Hermes Publishers, Tehran 2001, 2004; second edition: 2008, 2011.

 1. Papers(selected)
 2. "rooykardi no be hekmat" [in Pesrsian; A new approach to wisdom], in: M. Hosseini (ed.), hekmat: chand rooykard be yek mafhoom, Hermes Publishers, Tehran 2009.
 3. "Wittgenstein wa ‚dide kolli'" [in Pesrsian; Wittgenstein and ‚overview'], in: pajuheshhaaye falsafi / Iranian Journal of Philosophical Investigations, vol. 4 , no 13, Tehran 2008.
 4. "hikmat" [in Pesrsian; wisdom], in: daneshnaameye jahaane islam[Encyclopaedia of the World of Islam], vol. 12, Tehran 2008.
 5. "filsoofe khoob–ensane khoob"[in Pesrsian; good philosopher–good person], in: Jashnnaameye ostaad jahangiri [Festschrift for Professor M. Jahaangiri], Hermes Publishers, Tehran 2007.
 6. “Wittgenstein wa ‚falsafe‚“ [in Pesrsian; Wittgenstein and ‚philosophy' ], in: Jashnnaameye osatad k. mojtahedi [Festschrift for Professor K. Mojtahedi], Kavir Publishers, Tehran 2006.
 7. "dar baareye yagheen-e Wittgenstein" [in Pesrsian; on Wittgenstein's On Certainty], in: Kyan, no 47, Tehran 1999.
 8. "Wittgenstein wa elahiyyate jdadid" [in Pesrsian; Wittgenstein and the contemporary theology], in: Ketaabe Maahe Adabiyyaat wa Falsafe, no 21, Tehran 1999.