„Философски алтернативи“ – 2/2022


Тема на броя:

ЕСТЕТИЧЕСКОТО: РАКУРСИ, ДИЛЕМИ, ОБРАТИ

Водеща броя: Иванка Стъпова

Издава се с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗАВРЪЩАНЕ В МИНАЛОТО
Иван Стефанов – Възход и падение на догматичната естетика. Тодор Павлов срещу Исак Паси
Татяна Батулева – За естетическите ценности в контекста на интегралния подход у Радослав Цанов
ИЗВОРИ И ОПОРИ НА ЕСТЕТИЧЕСКОТО
Силвия Кръстева – Феноменология на въображението
Николина Делева – Изкуство и познание – теории и гледни точки
Валентин Ангелов – Парадоксите на творческата иновация
МНОГООБРАЗИЕТО НА ИЗКУСТВАТА ВЪВ ФОКУСА НА ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ
Sylvia Borissova – ‘Absolute Physical Patterns’ in Nili Portugali’s Holistic Phenomenological Approach in Arts
Георги Фотев – Смисълът на музиката
Вяра Попова – Етическият аспект на цвета като мода: XIV–XVI век
ЕСТЕТИЧЕСКОТО ОПРАВДАНИЕ НА СМЪРТТА
Нина Димитрова – Трите смърти на Сергей Булгаков (софиология на смъртта)
СЪМНЕНИЯТА И ОБЕЩАНИЯТА НА ОРИГИНАЛА
Иван Свиленов Стефанов – Оригиналът в епохата на дигиталната му възпроизводимост
Ерина Кръстева – Естетика на иконичното: рекламна комуникация чрез сливане на елементи от изящното и приложното изкуство
СВЕТЪТ НА ИЗКУСТВОТО: ЕСТЕТИКАТА В ПРЕВОДИ
Артър Данто – Светът на изкуството (превод на Иван Попов)
Валтер Бенямин – Нечовек (превод на Гергана Фъркова)
ЕСЕТО: МАЛКАТА ФОРМА В ГОЛЯМАТА ЕСТЕТИКА
Пламен Антов – По повод на Ницше
ЕСТЕТИКАТА В КНИГИ И ФОРУМИ
Иванка Стъпова – Женското: актуален фокус на изследване
Силвия Борисова – Седма конференция по естетика в памет на проф. Исак Паси

Всички статии от този брой, както и всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес, могат да бъдат изтеглени в PDF формат от Central and Eastern European Online Library, от Страницата на списанието в сайта на CEEOL.
За студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ и АУ (Благоевград), както и на всички абонирани за CEEOL световни библиотеки, тегленето от CEEOL е безплатно.