Указания към авторите

Указания към авторите

 1. Ръкописите се изпращат по електронната поща на: mihailov_n@abv.bg (главен редактор) и на marnifark@abv.bg (редактор), като се прилага информация за автора – титла, име, месторабота, ел. адрес. Всички статии, получени в редакцията, подлежат на Blind Review рецензиране, и на проверка за плагиатство.
 2. Изпращайки текст или илюстрация до редакцията, авторът се съгласява да преотстъпи на списанието авторските права, както и правата за анонсиране, публикуване и разпространение. Задължение на автора е да има разрешение за цитирането на публикации, защитени от Закона за авторското право. Получена и дадена за рецензиране статия не може да се оттегля от автора, след като е одобрена за печат. Приемат се за обсъждане непубликувани на български език текстове.
 3. Ръкописите да се представят с файл в doc(x) формат, до 20 стандартни страници (1800 знака на страница). По изключение се допускат и по големи, неделими на части, тематични студии. Основен шрифт – Times New Roman, 11 pt. Всеки текст с друг шрифт или специален стил да се отбелязва, напр. с цвят. Без табулация в началото на абзаците. Езикът (български, английски, руски, немски…) на текста да съответства на функцията „език“ на MS WORD. Желателно е формулите да се дават чрез TTF шрифт, напр. в docx формат – с шрифт Cambria Math, а като картина – само при липса на подходящ шрифт. Илюстрациите, освен в текста, се дават и на отделен файл, като картина (bmp, gif, jpg, tif…).
 4. Основният текст на статиите да бъде съпроводен с резюме на английски език до 1800 знака (или до 300 думи). Резюмето се дава и на български език. Да се приложат и до 15 ключови думи (до 200 знака) на английски език. Заглавията на статиите да бъдат дадени и на английски език. Ако статията е на различен от български език, освен резюме на английски, да има и резюме на български език – до 2100 знака (или до 350 думи).
 5. Позоваването на цитираните автори в текста да става в кръгли скоби по следния начин – фамилия, година, страница/и. Например: (Монтен 1975: 53–54); (Hesse 1970: 124).
 6. Бележките – под линия, но до 1200 знака, шрифт – 10 pt.
 7. Библиографията да бъде в края на ръкописа, подредена по азбучен ред на фамилните имена на авторите.ЗА КНИГА:Дельоз, Ж., Ф. Гатари. 2009. Хиляда плоскости. Капитализъм и шизофрения. 2. София: ИК Критика и хуманизъм.Hesse, M. 1970. Models and Analogies in Science. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.ЗА СТАТИЯ В СПИСАНИЕ:
  Шпет, Г. 2010. Философия и история. // Философски алтернативи, № 5, 5–11.
  Nordenstam, T. and H. Skjervheim. 1973. Philosophy of Science in Norway. // Journal for General Philosophy of Science, № 4 (1), 147–164.ЗА ПУБЛИКАЦИЯ В СБОРНИК:
  Рийвс-Елингтън, Б. 1999. Майката-светица: един предмодерен идеал за посткомунистическите жени? // Майки и дъщери. Поколения и посоки в българския феминизъм. (Съст. Р. Мухарска). София: Полис, 352–374.
  Heller, A. 1988. On Formal Democracy. // Keane, J. (ed.) Civil Society and the State: New European Perspectives. London: Verso, 47–92.
  Ако един автор в границите на една година се цитира повече от веднъж, номерацията се отбелязва с а, б, в и т.н. Например: (Игов 2006а); (Игов 2006б).
  Приемат се за публикуване ръкописи в областите: онтология, епистемология, философия на науката, история на философията, философска антропология, философия на историята, етика, естетика, логика, политология, психология и социология. Публикуват се и рецензии.