Указания към авторите

  1. Ръкописите се депозират в редакцията на списанието в хартиено копие и на електронен носител/или се изпращат на посочения адрес. Отделно се прилага информация за автора – име, месторабота, ел.адрес. Всички статии, получени в редакцията, подлежат на Blind Review рецензиране.
  2. Авторските права на публикуваните статии принадлежат на списанието, а задължение на автора е да има разрешение за цитирането на публикации, защитени от Закона за авторското право. Получена и дадена за рецензиране статия, не може да се оттегля от автора, след като е одобрена за печат. Статия, за която е получена положителна рецензия, остава собственост на списанието. Приемат се за обсъждане непубликувани на български език текстове.
  3. Ръкописите да се представят с файл в MS WORD, формат, А4 – до 20 стандартни страници (1800 знака – 30 реда на страница и 60 знака на ред). Основен шрифт – Times New Roman, 11 pt. Всеки текст с друг шрифт или специален стил да се отбелязва, напр. с цвят. Без табулация в началото на абзаците. Езикът (български, английски, руски, немски…) на текста да съответства на функцията „език на MS WORD. Желателно е формулите да се дават чрез TTF шрифт, напр. в ‘*.docx’ формат – с шрифт ‘Cambria Math’, а като картина – само при липса на подходящ шрифт. Илюстрациите, освен в текста, се дават и на отделен файл, като картина (bmp, gif, jpg, tif…).
  4. Основният текст на статиите да бъде съпроводен с резюме на английски език до 20 реда (или до 320 думи). Резюмето се дава и на български. Да се приложат и до 20 ключови думи на английски език. Заглавията на статиите да бъдат дадени и на английски език. Ако статията е на английски език, освен резюме на английски, да има и резюме на български език – до 30 реда (или до 500 думи).
  5. Позоваването на цитираните автори в текста да става в кръгли скоби по следния начин – фамилия, година, страница/и. Например: (Монтен 1975: 53–54); (Hesse 1970: 124).
  6. Бележките да бъдат под линия.
  7. Библиографията да бъде в края на ръкописа, подредена по азбучен ред на фамилните имена на авторите.

ЗА КНИГА:
Дельоз, Ж., Ф. Гатари. 2009. Хиляда плоскости. Капитализъм и шизофрения. 2. София: ИК Критика и хуманизъм.
Hesse, M. 1970. Models and Analogies in Science. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.

ЗА СТАТИЯ В СПИСАНИЕ:
Шпет, Г. 2010. Философия и история. // Философски алтернативи, № 5, 5–11.
Nordenstam, T. and H. Skjervheim. 1973. Philosophy of Science in Norway. // Journal for General Philosophy of Science, № 4 (1), 147–164.

ЗА ПУБЛИКАЦИЯ В СБОРНИК:
Рийвс-Елингтън, Б. 1999. Майката-светица: един предмодерен идеал за посткомунистическите жени? // Майки и дъщери. Поколения и посоки в българския феминизъм. (Съст. Р. Мухарска). София: Полис, 352–374.
Heller, A. 1988. On Formal Democracy. // Keane, J. (ed.) Civil Society and the State: New European Perspectives. London: Verso, 47–92.

Ако един автор в границите на една година се цитира повече от веднъж, номерацията се отбелязва с а, б, в и т.н. Например: (Игов 2006а); (Игов 2006б).

Приемат се за публикуване ръкописи в областите: онтология, епистемология, философия на науката, история на философията, философска антропология, философия на историята, етика, естетика, логика, политология, психология и социология. Публикуват се и рецензии.