За нас

   Списание „Философски алтернативи“ (1992 – ), ISSN 0861-7899 (Print), ISSN 2815-4568 (Online), https://doi.org/10.58945/psuu8376, започва да излиза през 1945 г. като „Философска мисъл“ – академично научно списание на бившия Институт по философия на БАН
От 1992 г излиза като „Философски алтернативи“ – академично научно списание на бившия Институт за философски науки на БАН.
Понастоящем е издание на Институт по философия и социология (ИФС) към БАН.
Списанието отразява новите тенденции в развитието на българската и световната философия в тяхната динамика и промяна. Основни области са: онтология, епистемология, философия на науката, история на философията, философска антропология, философия на историята, етика, естетика, логика, политология, философия на религията, психология и социология. Изданието посвещава броеве и на въпросите на културата, антропологията, историята, лингвистиката, литературата, т.е. има интердисциплинарен характер. Често предизвиква и дискусии върху съвременни философски проблеми за света, човека, познанието, мисленето, морала, изкуството. Списанието дава възможност за публикуване на строго научни статии не само на изследователи, работещи в ИФС, а на цялата българска философка общност, както и на специалисти с траен интерес към философката тематика. Авторите са както утвърдени български и чуждестранни специалисти, така и млади изследователи, работещи върху дисертации, изследвания, проекти. Публикуват се и преводни статии, които обхващат всички области на съвременното знание, като и оригинални статии на английски език.
„Философски алтернативи“ излиза в 6 книжки годишно.
Всички статии, получени в редакцията, подлежат на BLIND Review рецензиране, стриктно спазващо приета процедура. За рецензенти се избират български или чуждестранни учени, експерти в съответната област..
Рецензентите попълват специална бланка за BLIND Review, която може да се изтегли  от TУК в DOC формат   или   от тук в PDF формат
Публикуват се и рецензии.
В историята на списанието има няколко области с траен интерес. Например историко-философските анализи, част от тях – посветени на историята на българската философия, както и текстове, посветени на развитието на европейската и световната философия и свързаните с нея автори – класически и съвременни. Друга тема е социалната философия във всичките форми – ценностни и рефлексивни. Засягат се и фундаменталните философски въпроси на онтологията, гносеологията, логиката. Редовно се публикуват статии, посветени на морални проблеми и всички гледни точки върху философията като форма на ценностно съзнание – естетически, светогледни, критически, културни. Дава се и възможност за публикации на български автори извън философската колегия с по-широк спектър от дисциплини – история, икономика, литература, психология, биология, физика, социология, екология, религия и т.н., които оценяват изданието ни като авторитетна теоретична трибуна.
Статиите в списание „Философски алтернативи“ се индексират от: The Philosopher’s Index, EBSCOhost, Central and Eastern European On-line Library; Google Scholar. 
От 2021 година списанието се реферира и в ERIH PLUS
Страницата на списанието в ERIH PLUS
Всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес (в PDF формат), могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library –   От  Страницата на списанието в сайта на CEEOL
За Студенти и абонати на библиотеките на СУ, НБУ, АУ (Благоевград) тегленето от CEEOL е безплатно!!
(безплатно е и от всички, абонирани за CEEOL световни библиотеки).
Всички права са запазени; нито една част от публикациите не може да бъде възпроизвеждана или препредавана без предварителното разрешение на Издателя.
© Институт по философия и социология при БАН