За нас

   Списание „Философски алтернативи“ (1992 – ), ISSN 0861-7899, започва да излиза през 1945 г. като „Философска мисъл“ – академично научно списание на бившия Институт по философия на БАН. От 1992 г излиза като „Философски алтернативи“ – академично научно списание на бившия Институт за философски науки на БАН. В момента е издание на Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) към БАН.
   Списанието отразява новите тенденции в развитието на българската и световната философия в тяхната динамика и промяна. Основни области са: онтология, епистемология, философия на науката, история на философията, философска антропология, философия на историята, етика, естетика, логика, политология, философия на религията, психология и социология. Изданието посвещава броеве и на въпросите на културата, антропологията, историята, лингвистиката, литературата, т.е. има интердисциплинарен характер. Често предизвиква и дискусии върху съвременни философски проблеми за света, човека, познанието, мисленето, морала, изкуството. Списанието дава възможност за публикуване на строго научни статии не само на изследователи, работещи в ИИОЗ, а на цялата българска философка общност, както и на специалисти с траен интерес към философката тематика. Авторите са както утвърдени български и чуждестранни специалисти, така и млади изследователи, работещи върху дисертации, изследвания, проекти. Публикуват се и преводни статии, които обхващат всички области на съвременното знание, като и оригинални статии на английски език. Получените статии се дават на Blind (анонимни) рецензенти – авторитетни учени в съответната област – български или чуждестранни учени. Публикуват се и рецензии.
   В историята на списанието има няколко области с траен интерес. Например историко-философските анализи, част от тях – посветени на историята на българската философия, както и текстове, посветени на развитието на европейската и световната философия и свързаните с нея автори – класически и съвременни. Друга тема е социалната философия във всичките ѝ форми – ценностни и рефлексивни. Засягат се и фундаменталните философски въпроси на онтологията, гносеологията, логиката. Редовно се публикуват статии, посветени на морални проблеми и всички гледни точки върху философията като форма на ценностно съзнание – естетически, светогледни, критически, културни. Дава се и възможност за публикации на български автори извън философската колегия с по-широк спектър от дисциплини – история, икономика, литература, психология, биология, физика, социология, екология, религия и т.н., които оценяват изданието ни като авторитетна теоретична трибуна.
  „Философски алтернативи“ излиза в 6 книжки годишно.
  Индексиране: Статиите в списание „Философски алтернативи“ се индексират от: The Philosopher’s Index, EBSCOhost, Central and Eastern European On-line Library (www. ceeol.com).
  Всички статии от сп. „Философски алтернативи“ от 1992 г. до днес (в PDF формат), могат да бъдат изтеглени от Central and Eastern European Online Library
  Всички права са запазени; нито една част от публикациите не може да бъде възпроизвеждана или препредавана без предварителното разрешение на Издателя.
  © Институт за изследване на обществата и знанието при БАН